27 marca
Projekt architektoniczno - budowlany Muzeum Aleksandra Fredry

Pracownia projektowa Jankowski i Opyrchał wykonała projekt architektoniczno - budowlany Muzeum Aleksandra Fredry. Projekt uzyskał pozytywną decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Styczeń - Marzec
Rewitalizacja parku X etap

Posadziliśmy 15 kolejnych drzew i krzewów oraz następne 2200 sadzonek bluszczu pospolitego i 500 cebulek krokusów.

Przy 46 najciekawszych okazach naszych drzew ustawiliśmy tabliczki informacyjne.

Wycięliśmy 12 drzew odtwarzając dwie osie widokowe na stawy i park dworski w Nadolcach.

2024
Październik - Listopad
Rewitalizacja oficyny. I etap prac konserwatorskich
Na zlecenie Fundacji przedsiębiorstwo "ÆIKON Pracownia Konserwacji Zabytków" prowadziła pierwszy etap prac konserwatorskich przy murach ruin kościoła i oficyny. Działania objeły m.in. wykonanie iniekcji przeciwwilgociowych całości zabytkowych murów oraz stabilizację zabytkowego pilastra na fasadzie kościoła. Wywieziono również wiele ton gruzu i oczyszczono koronę murów.
Lipiec
Program Prac Konserwatorskich ruin oficyny i kościoła

Pan mgr Marek Trocha opracował „Program prac konserwatorskich. Ruiny kościoła i oficyny pałacu Szeptyckich w Łaszczowie.” Program uzyskał pozytywną decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

20 czerwca
230 Urodziny Aleksandra Fredry
Styczeń
Koncepcja rewitalizacji zespołu pałacowego w Łaszczowie

Pracownia projektowa "Jankowski i Opyrchał" wykonała projekt koncepcyjny rewitalizacji zespołu pałacowego w Łaszczowie z przeznaczeniem na siedzibę
Domu Komedii Aleksandra Fredry.

Po otrzymaniu wytycznych konserwatorskich, rozpoczęto prace nad projektem architektoniczno - budowlanym oraz programem prac konserwatorskich dla dawnego budynku oficyny, a przyszłego Muzeum Aleksandra Fredry.

2023
Grudzień
Rewitalizacja parku IX etap

Na zlecenie Fundacji zespół 12 arborystów wykonał wysokościowe prace pielęgnacyjne przy 140 drzewach.Tym samym zakończono wszystkie prace pielęgnacyjne przewidziane w „Programie prac konserwatorskich w parku pałacowym w Łaszczowie”. 

Listopad
Rewitalizacja parku VIII etap

Posadziliśmy 28 kolejnych drzew, przenieśliśmy szesnastoletni dąb szypułkowy, dosadziliśmy 10 krzewów oraz 2200 sadzonek bluszczu pospolitego i 200 cebulek krokusów.

styczeń
Rozpoczęcie prac nad projektem rewitalizacji zespołu pałacowego

Rozpoczęliśmy współpracę z pracownią projektową "Jankowski i Opyrchał". Jej celem jest przygotowanie projektu koncepcyjnego, a następnie architektoniczno-budowlanego, rewitalizacji zespołu pałacowego w Łaszczowie.

2022
Listopad
Rewitalizacja parku VII etap

Posadziliśmy kolejnych 5 drzew na terenie parku.

Styczeń - Luty
Rewitalizacja parku VI etap

Na zlecenie Fundacji zespół 14 arborystów wykonał wysokościowe prace pielęgnacyjne przy 90 drzewach.

2021
Listopad
Rewitalizacja parku V etap

Posadziliśmy 96 drzew i krzewów na terenie parku.

Maj
Zakup działki należącej niegdyś do parku

Fundacja zakupiła nieruchomość zabudowaną, wchodzącą do 1994 roku w skład zespołu pałacowo parkowego w Łaszczowie.

Luty
Rewitalizacja parku IV etap

Na zlecenie Fundacji wykonano oczyszczenie części parku położonej nad stawami oraz wycinkę 15 drzew.

2020
Grudzień
Program prac konserwatorskich dla parku

Pan dr inż. Seweryn Malawski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie opracował projekt koncepcyjny rewitalizacji zabytkowego parku w Łaszczowie. W wyniku tych prac został złożony do WUOZ w Lublinie „Program prac konserwatorskich w parku pałacowym w Łaszczowie”. Program uzyskał pozytywną decyzję organu administracyjnego i jest realizowany w kolejnych latach.

2019
Prace nad projektem koncepcyjnym parku

Współpracowaliśmy z panem dr inż. Sewerynem Malawskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy tworzeniu projektu koncepcyjnego rewitalizacji zabytkowego parku w Łaszczowie.

2018
Maj
Robocze spotkanie zespołu Domu Komedii

Spotkanie było poświęcone możliwościom budowy siedziby Domu Komedii w Łaszczowie z wykorzystaniem środków pomocowych UE w ramach RPO województwa lubelskiego.

2017
Wrzesień
Rozbiórka betonowej sceny

Na wniosek Fundacji gmina usunęła betonową scenę znajdującą się w południowej części parku. Rozebrano także prowizoryczną linię energetyczną, doprowadzającą zasilanie pod scenę oraz wycięto metalowe zdewastowane elementy z muru okalającego park.

Kwiecień
Podziemia kościoła Jezuitów

Na zlecenie Fundacji oczyszczono z ponad 50 ton śmieci podziemia dawnego kościoła Jezuitów. Wykonano również rekonesans archeologiczny.

Luty
Rewitalizacja parku III etap

Na zlecenie Fundacji wycięto ponad 700 drzew, głownie samosiewów oraz usunięto po nich pnie i korzenie.

Styczeń
Fotogrametria pałacu i oficyny

Na zlecenie Fundacji została wykonana fotogrametria 3D całości reliktów pałacu i oficyny w Łaszczowie.

2016
Sierpień - Wrzesień
Prace zabezpieczające i porządkowe

Na zlecenie Fundacji zostały wykonane wstępne prace zabezpieczające ruiny pałacu zgodnie z opracowanym projektem. Przeprowadzono także kompleksowe oczyszczenie ruin pałacu i oficyny. W sumie wywieziono ponad 1000 ton gruzu i śmieci.

Lipiec
Badania geologiczne

Na zlecenie Fundacji zostały wykonane badania geologiczne podłoża w obrębie oficyny i pałacu w Łaszczowie

Czerwiec
Projekt zabezpieczeń

Na zlecenie Fundacji pan mgr inż. Marek Nicgorski wykonał "Projekt budowlany doraźnych zabezpieczeń i uporządkowania ruin dawnego pałacu w Łaszczowie".

Maj
Ekspertyza techniczna

Na zlecenie Fundacji pan mgr inż. Marek Nicgorski wykonał kompleksową ekspertyzę stanu technicznego budynków oficyny i pałacy w Łaszczowie.

Kwiecień - Czerwiec
Kompleksowe badania archeologiczne

Na zlecenie Fundacji wykonane zostały kompleksowe badania archeologiczne w obrębie nieistniejącego wschodniego skrzydła pałacu oraz nieistniejącej oficyny.

Luty
Rewitalizacja parku etap II

Na zlecenie Fundacji zostały przeprowadzone prace polegające na usunięciu pni i korzeni po ponad 300 samosiewach oraz wykarczowano północną część parku.

2015
Listopad
Inwentaryzacja parku w Łaszczowie

Dzięki współpracy z Katedrą Projektowania i Konserwacji Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wykonana została pełna cyfrowa inwentaryzacja drzewostanu parku w Łaszczowie. Łącznie opisano ponad 700 najcenniejszych drzew.

Czerwiec
Rozpoczęcie prac nad projektem rewitalizacji parku

Nawiązaliśmy współpracę z dr inż. Sewerynem Malawskim z Katedry Projektowania i Konserwacji Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w celu wykonania inwentaryzacji i projektu rewitalizacji parku w Łaszczowie.

Luty
Rewitalizacja parku etap I

Na zlecenie Fundacji zostały przeprowadzone prace I etapu rewitalizacji parku. Wycięto ponad 300 samosiewów.

2014
7 września
Narodowe Czytanie Aleksander Fredro
20 czerwca
Obchody 220 urodzin Aleksandra Fredry
2013
20 czerwca
Rozpoczęcie działalności
Domu Komedii Aleksandra Fredry

W dniu 219 urodzin Aleksandra Fredry rozpoczął swoją działalność Dom Komedii.

Marzec
Wstępne prace porządkowe

Na zlecenie Fundacji przeprowadzono wstępne prace porządkowe w bezpośrednim sąsiedztwie ruin pałacu i oficyny. Teren ten został zabezpieczony ogrodzeniem.

Styczeń
Badanie zawilgocenia i zasolenia murów pałacu

Pan inż. Mateusz Kłyś z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej wykonał kompleksowe badania zawilgocenia i zasolenia murów pałacu w Łaszczowie.

2012
Grudzień
Przekazanie pałacu i parku w Łaszczowie

Fundacja otrzymuje w darowiźnie od spadkobierców byłych właścicieli park i pałac w Łaszczowie.

Lipiec
Wpis do Ksiąg Wieczystych

Po 67 latach bezprawnego użytkowania nieruchomości przez Skarb PaństwaRodzina Szeptyckich ponownie stała się formalnym właścicielem zespołu pałacowo-parkowego w Łaszczowie.

2011
Grudzień
Decyzja MSWiA

unieważniająca decyzję komunalizacyjną z 1991 roku, dotyczącą pałacu i parku w Łaszczowie.

Listopad
Dokumentacja pałacu Fredrów

W Beńkowej Wiszni, we współpracy z zespołem architektów z Akademi Sztuk Pięknych z Warszawy, wykonaliśmy dokumentację fotograficzną reliktów wyposażenia wnętrz dawnej siedziby Aleksandra Fredry.

Październik
Cyfrowa mapa geodezyjna parku w Łaszczowie

Na zlecenie Fundacji została wykonana cyfrowa mapa geodezyjna obejmująca cały 8 hektarowy obszar parku w Łaszczowie.

Wrzesień
Sondażowe prace archeologiczne

Na zlecenie Fundacji zostały wykonane sondażowe prace archeologiczne fundamentów nieistniejącego wschodniego skrzydła pałacu i resztek kościoła.

14 czerwca
Konferencja programowa

W Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odbyła się konferencja programowa pt."Dom Komedii Aleksandra Fredry".

Luty
Ostateczny wyrok NSA

o oddaniu pałacu i parku w Łaszczowie dawnym właścicielom.

2010
Grudzień
Nawiązanie współpracy

z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego
i Polskim Towarzystwem Historyków Teatru

15 października
Utworzenie Domu Komedii
Aleksandra Fredry

jako projektu Fundacji Rodu Szeptyckich.

2009
Grudzień
Wyrok WSA w Warszawie

o oddaniu pałacu i parku w Łaszczowie dawnym właścicielom. Gmina złożyła odwołanie od tego wyroku do NSA.

Czerwiec
Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

o oddaniu pałacu i parku w Łaszczowie dawnym właścicielom. Gmina złożyła odwołanie od tej decyzji do WSA w Warszawie.

Marzec
Decyzja Wojewody lubelskiego

o oddaniu pałacu i parku w Łaszczowie dawnym właścicielom. Gmina złożyła odwołanie od tej decyzji do MRiRW.

2008
czerwiec
Model dawnego pałacu w Łaszczowie

Na zlecenie Fundacji pan architekt Jerzy Romański wykonał cyfrowy model oficyny i pałacu Szeptyckich oraz wstępny projekt koncepcyjny rewitalizacji. Model został zaprezentowany publicznie mieszkańcom i władzom gminy Łaszczów podczas pikniku historycznego w łaszczowskim parku.

2007
13 października
Utworzenie Fundacji Rodu Szeptyckich
Styczeń
Rozpoczęcie starań o odzyskanie
pałacu i parku w Łaszczowie

Byli właściciele składają wniosek do Wojewody lubelskiego, za pośrednictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o uznanie za nieważną decyzji administracyjnej pozbawiającą ich prawa własności do tej nieruchomości, na podstawie dekretu o reformie rolnej PKWN z 22 lipca 1944 roku.

2006
Wyruszyliśmy w nieznane...

Komentarze zostały wyłączone.

Close Search Window